Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Ръководителите на ЕС одобряват икономическите приоритети на ЕС за 2013 г.

<p>Росен Плевнелиев, президент на Република България; <br />Dalia Grybauskaite, президент на Литва; <br />и Joseph Muscat, министър-председател на Малта. <br />Г‑н Плевнелиев и г‑н Muscat участваха за първи път <br />в заседание на Европейския съвет.</p>
<p> </p>
<p>© Европейски съюз, 2013 г.</p>

Росен Плевнелиев, президент на Република България;
Dalia Grybauskaite, президент на Литва;
и Joseph Muscat, министър-председател на Малта.
Г‑н Плевнелиев и г‑н Muscat участваха за първи път
в заседание на Европейския съвет.

 

© Европейски съюз, 2013 г.

На заседанието на Европейския съвет от 14—15 март ръководителите на ЕС одобриха икономическите приоритети на Съюза за 2013 г. и дадоха стратегически насоки за националните бюджетни политики и структурните реформи на държавите членки за тази година. Това е част от шестмесечния цикъл за координация на политиките на държавите членки на ЕС, известен като „европейски семестър“.

 

„Всички ние сме напълно наясно с дебата, както и с нарастващите притеснения и дори отчаяние на гражданите. Знаем също, че лесни отговори няма. Единственият път за излизане от кризата е да продължим да отстраняваме първопричините за нея. Около масата се наблюдаваше силно изразен дух на съгласие по този въпрос“, каза Херман ван Ромпьой, председател на Европейския съвет.

 

Петте приоритета на ЕС в областта на икономическата политика, по които беше постигнато съгласие, са: 

 
  • диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа;
  • възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката;
  • стимулиране на растежа и конкурентоспособността;
  • борба с безработицата;
  • модернизиране на публичната администрация.

 

Ръководителите подчертаха, че следва да се отдаде особено предимство на подкрепата за заетостта сред младите хора, както и на насърчаването на растежа и конкурентоспособността.

 

Насоки за държавите членки

 

Съгласно процедурата за европейския семестър държавите членки ще трябва да изготвят планове за структурните реформи и бюджетните си политики през 2013 г., като вземат под внимание дадените от Европейския съвет насоки.

 

По отношение на бюджетните политики Европейският съвет изтъкна необходимостта от „диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа“.

 

Във връзка с това мерките на държавите членки по отношение на разходите и приходите, включително краткосрочните целеви мерки, следва да насърчават растежа и да подпомагат създаването на работни места, особено за младите хора.

 

Европейският съвет потвърди отново, че съгласно правилата на Пакта за стабилност и растеж държавите членки са в състояние да постигнат баланс между продуктивните публични инвестиции и фискалната дисциплина.

 

Ръководителите призоваха също за структурни реформи, насочени към насърчаването на устойчив растеж, заетост и конкурентоспособност и към коригиране на макроикономическите дисбаланси.

 

Изместването на данъчната тежест от трудовите възнаграждения, подобряването на ефективното събиране на данъци и борбата с избягването на данъчно облагане бяха посочени сред приоритетните структурни реформи.

 

Приоритетни области за растежа и създаването на работни места

 

Европейският съвет изтъкна три особено важни области за насърчаване на растежа и създаването на работни места:

 

  • Безработицата се счита за най-значимото социално предизвикателство, и по-специално младежката безработица. Инициативата за младежка заетост следва да започне да се прилага изцяло от януари 2014 г. Финансирането от структурните фондове би могло да допринесе за борбата с младежката безработица. Ръководителите препоръчват бързо прилагане на гаранцията за младежта, която има за цел да се направи необходимото всички млади хора, след като останат без работа, бързо да получават предложения за работа или обучение.

 

  • Единният пазар продължава да бъде основният фактор за растеж и работни места. Европейският съвет препоръчва работата по всички предложения по Акта за единния пазар I да приключи бързо. Това е важен приоритет, особено що се отнася до значими досиета като счетоводството, професионалните квалификации, обществените поръчки, командироването на работници и електронната идентификация/електронния подпис.

 

  • Трябва да се направи повече за намаляване на бюрокрацията както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. Държавите членки и Комисията следва да насърчават интелигентното регулиране, като поставят специален акцент върху потребностите на малките и средните предприятия. Комисията ще набележи регулаторните области и законодателните текстове с най-голям потенциал за опростяване на разпоредбите и намаляване на регулаторните разходи.

 

През 2012 г. 16 млрд. евро неусвоени средства от структурните фондове на ЕС бяха пренасочени към държавите, които са най-засегнати от младежката безработица. С тези средства бяха подпомогнати около 800 000 млади хора и 55 000 малки предприятия в цяла Европа.

 

Следващи стъпки

 

Съгласно процедурата за европейския семестър държавите членки ще трябва да изготвят планове за структурните реформи и бюджетните си политики през 2013 г., като вземат под внимание дадените от Европейския съвет насоки.

 

Плановете ще бъдат изложени в националните програми за реформи и в програмите за стабилност (за държавите от еврозоната) или за конвергенция (за държавите извън еврозоната). Тези документи ще бъдат разгледани от Комисията през април.

 

След това Комисията ще оцени плановете на държавите членки и ще изготви препоръки за всяка една от тях. Препоръките ще бъдат одобрени от Европейския съвет през юни. Цикълът на европейския семестър ще приключи с оценка на начина, по който са били изпълнени препоръките.


Вж. също:

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?