Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Leiders keuren economische prioriteiten van de EU voor 2013 goed

<p>Rosen Plevneliev, President van de Republiek Bulgarije; <br />Dalia Grybauskaite, President van Litouwen; <br />en Joseph Muscat, eerste minister van Malta. <br />De heer Plevneliev en de heer Muscat namen <br />voor het eerst deel aan een bijeenkomst van de Europese Raad.</p>
<p>© Europese Unie 2013</p>

Rosen Plevneliev, President van de Republiek Bulgarije;
Dalia Grybauskaite, President van Litouwen;
en Joseph Muscat, eerste minister van Malta.
De heer Plevneliev en de heer Muscat namen
voor het eerst deel aan een bijeenkomst van de Europese Raad.

© Europese Unie 2013

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 maart hebben de Europese leiders hun goedkeuring gehecht aan de economische prioriteiten van de Unie voor 2013 en strategische richtsnoeren geformuleerd voor het begrotingsbeleid en de structurele hervormingen die de lidstaten dit jaar moeten doorvoeren.  Dit maakt deel uit van de beleids­coördinatiecyclus van zes maanden tussen de lidstaten van de EU, die bekend is onder de naam "het Europese Semester".

 

"Wij zijn ons er allen ten volle bewust van dat deze situatie bij de bevolking aanleiding geeft tot vragen, toenemende frustraties en zelfs wanhoop. Wij weten ook dat er geen gemakkelijke oplossingen bestaan. De enige uitweg uit de crisis bestaat erin de diepere oorzaken ervan te blijven aanpakken. Daarover bestond er rond de tafel een sterke consensus", aldus Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad.

 

Voor het economisch beleid van de EU zijn de volgende vijf prioriteiten overeengekomen:

 
  • het voeren van een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie
  • het normaliseren van de kredietverstrekking aan de economie
  • het bevorderen van groei en concurrentievermogen
  • het bestrijden van de werkloosheid
  • het moderniseren van de overheidsdiensten.

 

De leiders benadrukten dat bijzondere prioriteit moet uitgaan naar het ondersteunen van werkgelegenheid voor jongeren en het bevorderen van groei en concurrentievermogen.

 

Richtsnoeren voor de lidstaten

 

Volgens de procedure van het Europese Semester zullen de lidstaten plannen voor hun structurele hervormingen en begrotingsbeleid in 2013 moeten opstellen en daarin rekening moeten houden met de door de Europese Raad vastgestelde richtsnoeren.

 

Wat het begrotingsbeleid betreft, beklemtoonde de Europese Raad de noodzaak van "gedifferentieerde, groeivriendelijke begrotingsconsolidatie".

 

De inkomsten- en uitgavenmaatregelen van de lidstaten, met inbegrip van gerichte kortetermijn­maatregelen, moeten derhalve groei stimuleren en het creëren van banen, met name voor jongeren, ondersteunen.

 

De Europese Raad bevestigde dat de lidstaten volgens de regels van het stabiliteits- en groeipact een evenwicht moeten scheppen tussen productieve overheidsinvesteringen en begrotingsdiscipline.

 

De leiders riepen voorts op tot structurele hervormingen gericht op het bevorderen van duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen en het corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden. 

 

Het verlichten van de belastingdruk op arbeid, het efficiënter maken van de belastinginning en het aanpakken van belastingontduiking werden onder andere genoemd als structurele hervormingen waaraan prioriteit moet worden gegeven.

 

Prioriteiten voor groei en banen

 

De Europese Raad noemde drie gebieden die voor het stimuleren van groei en het scheppen van nieuwe banen van bijzonder belang zijn:

 

  • Werkloosheid, en met name jeugdwerkloosheid, werd beschouwd als de belangrijkste maatschappelijke uitdaging.  Het jeugdwerkloosheidsinitiatief zal per januari 2014 volledig operationeel zijn. Financiering uit de structuurfondsen kan bijdragen tot het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. De leiders bevelen aan dat de Jeugdgarantie spoedig wordt toegepast; deze moet waarborgen dat alle jongeren snel werk of scholing krijgen aangeboden nadat zij werkloos zijn geworden. 

 

  • de eengemaakte markt blijft een centrale rol spelen bij het stimuleren van groei en nieuwe werkgelegenheid. De Europese Raad beveelt aan dat het werk aan alle voorstellen in verband met het wetgevingspakket eengemaakte markt I snel wordt afgerond. Dit is een essentiële prioriteit, met name in verband met sleuteldossiers als jaarrekeningen, beroeps­kwalificaties, overheidsaanbestedingen, detachering van werknemers en e-identificatie/ e‑handtekening.

 

  • De administratieve rompslomp moet krachtiger worden bestreden, zowel op EU- als op nationaal niveau. De lidstaten en de Commissie dienen slimme regelgeving te bevorderen, met bijzondere nadruk op de behoeften van het midden- en kleinbedrijf/kleine en middel­grote ondernemingen.  De Commissie zal onderzoeken welke onderdelen van de regelgeving en de wetgeving zich het best lenen voor vereenvoudiging van de regels en vermindering van de regelgevingskosten. 

 

In 2012 is 16 miljard aan niet gebruikte middelen uit de structuurfondsen van de EU gegaan naar landen die kampen met de hoogste jeugdwerkloosheid. Dat geld heeft ongeveer 800 000 jongeren en 55 000 kleine bedrijven in heel Europa geholpen.

 

Volgende stappen

 

Volgens de procedure van het Europese Semester zullen de lidstaten plannen voor hun structurele hervormingen en begrotingsbeleid in 2013 moeten opstellen en daarin rekening moeten houden met de door de Europese Raad vastgestelde richtsnoeren.

 

Die plannen zullen worden uitgetekend in de nationale hervormingsprogramma's en in stabiliteitsprogramma's (eurozonelanden) of convergentieprogramma's (niet-eurozonelanden). Deze documenten zullen door de Commissie in april worden bestudeerd.

 

De Commissie zal de plannen van de lidstaten vervolgens evalueren en aanbevelingen voor elk land opstellen. Deze aanbevelingen worden in juni ter bekrachtiging aan de Europese Raad voorgelegd. Tot slot van het Europese Semester wordt de uitvoering van de aanbevelingen geëvalueerd.


Zie ook:

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?