Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Przywódcy zatwierdzają priorytety gospodarcze UE na 2013 rok

<p>Prezydent Bułgarii Rosen Plewnelijew,<br />prezydent Litwy Dalia Grybauskaite i<br />premier Malty Joseph Muscat.<br />Prezydent R. Plewnelijew i premier J. Muscat po raz<br />pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Rady Europejskiej.</p>
<p> </p>
<p>© Unia Europejska 2013 r.</p>

Prezydent Bułgarii Rosen Plewnelijew,
prezydent Litwy Dalia Grybauskaite i
premier Malty Joseph Muscat.
Prezydent R. Plewnelijew i premier J. Muscat po raz
pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Rady Europejskiej.

 

© Unia Europejska 2013 r.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 14–15 marca przywódcy UE zatwierdzili priorytety gospodarcze Unii na 2013 rok i sformułowali wytyczne strategiczne dla państw członkowskich w dziedzinie polityk budżetowych oraz reform strukturalnych na bieżący rok. Stanowi to jeden z elementów sześciomiesięcznego cyklu koordynacji między państwami członkowskimi, tzw. „europejskiego semestru”.

 

„W pełni zdajemy sobie sprawę z toczących się dyskusji i z narastającej frustracji, a nawet rozpaczy niektórych osób. Wiemy także, że nie ma łatwych odpowiedzi. Jedynym sposobem na wyjście z kryzysu jest dalsze eliminowanie jego przyczyn. Podczas dzisiejszych rozmów panowała co do tego powszechna zgoda”, powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

 

Pięć uzgodnionych priorytetów polityki gospodarczej UE to:

 
  • zróżnicowana konsolidacja fiskalna sprzyjająca wzrostowi gospodarczemu
  • przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki
  • wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności
  • walka z bezrobociem
  • unowocześnienie administracji publicznej.

 

 

Przywódcy podkreślili, że jako szczególnie priorytetowe należy potraktować kwestie wspierania zatrudnienia młodzieży oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

 

Wytyczne dla państw członkowskich

 

Zgodnie z procedurą europejskiego semestru państwa członkowskie będą musiały sporządzić plany swoich reform strukturalnych i polityk budżetowych na 2013 r., z uwzględnieniem wytycznych sformułowanych przez Radę Europejską.

 

W odniesieniu do polityk budżetowych Rada Europejska podkreśliła potrzebę „zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu”.

 

Podejmowane przez państwa członkowskie środki w zakresie wydatków i dochodów, w tym krótkoterminowe środki ukierunkowane na konkretne działania, powinny w związku z tym sprzyjać „pobudzaniu wzrostu i wspieraniu tworzenia miejsc pracy”, w szczególności dla młodych ludzi.

 

Rada Europejska ponownie potwierdziła, że zgodnie z zasadami paktu stabilności i wzrostu państwa członkowskie są w stanie pogodzić produktywne inwestycje publiczne z dyscypliną fiskalną.

 

Przywódcy wezwali do przeprowadzenia reform strukturalnych mających na celu wspieranie trwałego wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności, a także do skorygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

 

Wśród priorytetów reform strukturalnych wymieniono zdjęcie obciążeń podatkowych z pracy, zwiększenie skuteczności poboru podatków oraz zwalczanie uchylania się od opodatkowania.

 

Obszary priorytetowe dla wzrostu i zatrudnienia

 

Rada Europejska położyła szczególny nacisk na trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla stymulowania wzrostu i zatrudnienia.

 

  • Za najważniejsze wyzwanie społeczne, przed którym stoimy, uznano rozwiązanie problemu bezrobocia, a w szczególności bezrobocia wśród młodzieży. Od stycznia 2014 r. powinna zacząć obowiązywać Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży przyczynić mogą się także środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Przywódcy zalecili również szybką realizację programu „Gwarancja dla młodzieży”, który ma zapewnić, że wszystkim bezrobotnym młodym ludziom zostanie zaoferowana możliwość zatrudnienia lub szkolenia.

 

  • Jednym z kluczowych motorów wzrostu i zatrudnienia pozostaje jednolity rynek. Rada Europejska zaleca szybkie zakończenie prac nad wszystkimi wnioskami określonymi w Akcie o jednolitym rynku I. Jest to jeden z podstawowych priorytetów, w szczególności jeżeli chodzi o takie kluczowe kwestie jak rachunkowość, kwalifikacje zawodowe, zamówienia publiczne, delegowanie pracowników oraz identyfikacja elektroniczna i podpis elektroniczny.

 

  • Należy podjąć więcej starań w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Państwa członkowskie oraz Komisja powinny propagować inteligentne regulacje, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja wskaże obszary podlegające regulacjom i elementy prawodawstwa, w odniesieniu do których potencjał upraszczania przepisów i ograniczania kosztów regulacyjnych jest największy.

 

W 2012 r. niewykorzystane środki z unijnych funduszy strukturalnych w wysokości 16 mld euro zostały przekazane krajom, w których problem bezrobocia wśród młodzieży jest najbardziej palący. Dzięki tym środkom pomocy udzielono 800 000 młodych ludzi i 55 000 małych przedsiębiorstw w całej Europie.

 

Dalsze działania

 

Zgodnie z procedurą europejskiego semestru państwa członkowskie będą musiały opracować plany reform strukturalnych i polityk budżetowych na 2013 r. i uwzględnić w nich wytyczne Rady Europejskiej.

 

Plany te przedstawione zostaną w krajowych programach reform oraz w programach stabilności (w przypadku państw strefy euro) lub konwergencji (w przypadku pozostałych członków UE). W kwietniu dokumenty te zostaną przekazane Komisji do analizy.

 

Komisja następnie oceni je i opracuje zalecenia dla poszczególnych państw. Zalecenia zostaną zatwierdzone na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Europejski semestr zakończy się oceną wdrożenia zaleceń.

 


Zob. też:

 

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?