Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Vedúci predstavitelia podporili hospodárske priority EÚ na rok 2013

<p>Rosen Plevneliev, prezident Bulharskej republiky;<br />Dalia Grybauskaiteová, prezidentka Litvy; a <br />Joseph Muscat, maltský predseda vlády.<br />Rosen Plevneliev a Joseph Muscat sa<br />na zasadnutí Európskej rady zúčastnili po prvý krát</p>
<p> </p>
<p>© Európska únia 2013</p>

Rosen Plevneliev, prezident Bulharskej republiky;
Dalia Grybauskaiteová, prezidentka Litvy; a
Joseph Muscat, maltský predseda vlády.
Rosen Plevneliev a Joseph Muscat sa
na zasadnutí Európskej rady zúčastnili po prvý krát

 

© Európska únia 2013

Na zasadnutí Európskej rady 14. a 15. marca vedúci predstavitelia EÚ schválili hospodárske priority Únie na rok 2013 a poskytli strategické usmernenia pre národné rozpočtové politiky a štrukturálne reformy členských štátov na tento rok. Je to súčasťou polročného cyklu koordinácie politík členských štátov EÚ známeho ako „európsky semester“.

 

„Plne si uvedomujeme prebiehajúce polemiky, rastúcu frustráciu a dokonca aj zúfalstvo ľudí. Vieme tiež, že žiadne jednoduché riešenia neexistujú. Jediný spôsob, ako krízu prekonať, je ďalej odstraňovať jej prvotné príčiny. Na tom sme sa počas rokovaní zhodli bez výhrad,“ povedal Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady.

 

Piatimi schválenými prioritami hospodárskej politiky EÚ sú: 

 
  • diferencovaná fiškálna konsolidácia, ktorá bude podporovať rast,
  • obnovenie normálneho poskytovania úverov hospodárstvu,
  • podpora rastu a konkurencieschopnosti,
  • riešenie nezamestnanosti,
  • modernizácia verejnej správy.

 

 

Vedúci predstavitelia zdôraznili, že osobitnou prioritou by mala byť podpora zamestnanosti mladých ľudí a podpora rastu a konkurencieschopnosti.

 

Usmernenia pre členské štáty

 

Podľa postupu v rámci európskeho semestra majú členské štáty vypracovať plány svojich štrukturálnych reforiem a rozpočtových politík na rok 2013, pričom zohľadnia usmernenia Európskej rady.

 

Pokiaľ ide o rozpočtové politiky, Európska rada zdôraznila potrebu „diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast“.

 

Opatrenia členských štátov v oblasti výdavkov a príjmov vrátane krátkodobých cielených opatrení by preto mali „podporovať rast a vytváranie pracovných miest“, predovšetkým pre mladých ľudí.

 

Európska rada potvrdila, že podľa pravidiel Paktu stability a rastu môžu členské štáty vyvážiť produktívne verejné investície fiškálnou disciplínou.

 

 

Vedúci predstavitelia tiež vyzvali na štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, ako aj na nápravu makroekonomických nerovnováh.

 

Medzi prioritnými štrukturálnymi reformami bolo spomenuté zníženie daňového zaťaženia práce, zlepšenie účinnosti výberu daní a boj proti daňovým únikom.

 

Prioritné oblasti pre rast a zamestnanosť

 

Európska rada vyzdvihla tri oblasti, ktoré sú osobitne dôležité pre podporu rastu a vytváranie pracovných príležitostí:

 

  • Za najdôležitejšiu spoločenskú výzvu sa považuje nezamestnanosť, a to najmä nezamestnanosť mladých ľudí. Od januára 2014 by mala byť plne funkčná iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. K boju proti nezamestnanosti mladých ľudí by mohli prispieť aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. Vedúci predstavitelia odporúčajú rýchlu realizáciu záruky pre mladých ľudí, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa všetkým mladým ľuďom po tom, ako sa stanú nezamestnanými, rýchlo ponúklo zamestnanie alebo odborná príprava.

 

  • Rozhodujúcim hybným faktorom rastu a zamestnanosti aj naďalej zostáva jednotný trh. Európska rada odporúča, aby sa urýchlene dokončila práca na všetkých návrhoch, ktoré sú súčasťou Aktu o jednotnom trhu I. Je to zásadná priorita, predovšetkým pokiaľ ide o kľúčové spisy, akými sú napr. účtovné štandardy, odborné kvalifikácie, verejné obstarávanie, vysielanie pracovníkov, elektronická identifikácia/elektronický podpis.

 

  • Je potrebné vyvinúť viac úsilia na boj proti byrokracii tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty a Komisia by mali propagovať inteligentnú reguláciu s osobitným dôrazom na potreby malých a stredných podnikov. Komisia bude identifikovať regulačné oblasti a právne predpisy s najväčším potenciálom na zjednodušenie pravidiel a zníženie nákladov na reguláciu.

 

V roku 2012 sa krajinám najviac postihnutým nezamestnanosťou mladých ľudí poskytlo 16 miliárd Eur z nevyužitých štrukturálnych fondov EÚ. Tieto peniaze pomohli približne 800 000 mladým ľuďom a 55 000 malým podnikom v celej Európe.

 

Ďalšie kroky

 

Podľa postupu v rámci európskeho semestra majú členské štáty vypracovať plány svojich štrukturálnych reforiem a rozpočtových politík na rok 2013, pričom zohľadnia usmernenia Európskej rady.

 

Tieto plány sa načrtnú v národných programoch reforiem a v programoch stability (pre členov eurozóny) alebo konvergenčných programoch (pre nečlenov eurozóny). Tieto dokumenty Komisia preskúma v apríli.

 

Komisia potom posúdi plány členských štátov a vypracuje odporúčania pre každú krajinu. Odporúčania schváli Európska rada v júni. Cyklus európskeho semestra sa skončí hodnotením realizácie odporúčaní.

 


Pozri aj:

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?