Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Voorzitter van de Europese Raad

Voorzitter van de Europese Raad

Donald Tusk is sinds 1 december 2014 de voorzitter van de Europese Raad. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en te leiden.

Lees verder »

Mededelingen aan de pers

 

pdf-iconEuropese Raad

 

 

eu-building-NL

De Europese Raad - Een officiële instelling van de EU

 

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie. Met de inwerkingtreding - op 1 december 2009 - van het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling geworden. De voorzitter ervan is Donald Tusk.

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen over de Europese Raad en wat deze doet; enkele van deze antwoorden staan ook in artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (= het eerste deel van het Verdrag van Lissabon).


Blue Arrows Wat doet de Europese Raad?

 

De Europese Raad geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. Hij maakt geen wetten.

 

Blue Arrows Wie maakt deel uit van de Europese Raad?

 

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie. De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese Raad.
Afhankelijk van wat er op de agenda staat, kunnen de leden van de Europese Raad besluiten zich elk te laten bijstaan door een minister en, wat de voorzitter van de Commissie betreft, door een lid van de Commissie.

 

Blue Arrows Hoe vaak komt de Europese Raad bijeen?

 

De Europese Raad wordt twee keer per half jaar door zijn voorzitter bijeengeroepen.

Wanneer het gezien de situatie nodig is, belegt de voorzitter een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad.

 

Blue Arrows Hoe komen de besluiten in de Europese Raad tot stand?

 

De besluiten van de Europese Raad worden doorgaans bij consensus genomen. In een aantal gevallen neemt de Europese Raad een besluit "met eenparigheid van stemmen" (d. w. z. zonder tegenstemmen) of met een speciale ("gekwalificeerde") meerderheid.

 

Blue Arrows Hoe wordt de voorzitter gekozen? En voor hoelang?

 

De voorzitter wordt door de Europese Raad met een speciale meerderheid gekozen. Zijn ambtstermijn bedraagt tweeënhalf jaar, en hij kan eenmaal herkozen worden.

 

De Europese Raad komt gewoonlijk in Brussel bijeen, in het Justus Lipsiusgebouw. De secretariaatswerkzaamheden worden verricht door het secretariaat-generaal van de Raad.

 

Hoe is de Europese Raad ontstaan?

 

De Europese Raad is in 1974 ingesteld als informeel forum voor besprekingen van de staatshoofden en regeringsleiders. Hij ontwikkelde zich al snel tot een orgaan dat de doelstellingen voor de EU bepaalde en besliste hoe deze doelstellingen moesten worden gerealiseerd op alle actieterreinen van de EU. Hij verkreeg een officiële status met het Verdrag van Maastricht van 1992, waarin staat dat hij tot taak heeft de nodige impulsen te geven voor de ontwikkeling van de Europese Unie, en algemene politieke beleidslijnen vast te stellen. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het een van de - nu zeven - instellingen van de Unie geworden.

 

Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Verdrag van Lissabon)

 

 

Documenten

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Reglement van orde van de Europese Raad (nl)

pdf-icon

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (nl)

pdf-icon

Toepassing van het Verdrag van Lissabon (en) (fr)

pdf-icon

ACHTERGRONDINFORMATIE, De gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ): meer medebeslissingsprocedures en de nieuwe werkstructuur (nl) / andere talen

pdf-icon

ACHTERGRONDINFORMATIE, het Verdrag van Lissabon (en) (fr)

pdf-icon

Openbaar register van door voorzitter Herman Van Rompuy ontvangen relatiegeschenken ter waarde van meer dan 150 € (en)