Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Predseda Európskej rady

Predseda Európskej rady

Donald Tusk je predsedom Európskej rady od 1. decembra 2014. Zodpovedá za prípravu zasadnutí Európskej rady a týmto zasadnutiam aj predsedá.

Ďalej »

Tlačové správy

 

pdf-iconEurópska rada

 

 

eu-building-SK

Európska rada - oficiálna inštitúcia EÚ

 

Európska rada vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa z nej stala inštitúcia. Jej predsedom je Donald Tusk.

 

Nižšie nájdete otázky o Európskej rade a jej činnosti a odpovede na ne tak, ako sa uvádzajú v článku 15 Zmluvy o Európskej únii (prvej časti Lisabonskej zmluvy).


Blue Arrows Čo Európska rada robí?

 

Európska rada dáva Únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu.

 

Blue Arrows Kto je jej členom?

 

Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Komisie. Jej práce sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Ak si to vyžaduje program rokovania, členovia Európskej rady môžu rozhodnúť, že každému z nich bude pomáhať minister, a v prípade predsedu Komisie, člen Komisie.

 

Blue Arrows Ako často zasadá?

 

Európska rada zasadá dvakrát za polrok, zvoláva ju jej predseda.

Ak si to vyžaduje situácia, predseda zvolá mimoriadne zasadnutie Európskej rady.

 

Blue Arrows Akým spôsobom prijíma rozhodnutia?

 

Rozhodnutia Európskej rady sa bežne prijímajú konsenzom. V niektorých prípadoch sa rozhodnutia prijímajú jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou v závislosti od toho, čo sa ustanovuje v zmluvách.

 

Blue Arrows Akým spôsobom si vyberá svojho predsedu? Koľko trvá jeho funkčné obdobie?

 

Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou. Jeho funkčné obdobie je dva a pol roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie.

 

Európska rada zvyčajne zasadá v Bruseli, v budove Justus Lipsius. Pomáha jej Generálny sekretariát Rady.

 

Pohľad na históriu Európskej rady

 

Európska rada bola zriadená v roku 1974 s úmyslom vytvoriť pre hlavy štátov alebo predsedov vlád neformálne diskusné fórum. Rýchlo sa stala orgánom, ktorý stanovuje ciele Únie a určuje spôsoby, ako ich dosiahnuť, a to vo všetkých oblastiach činnosti EÚ. Formálny štatút získala v Maastrichtskej zmluve z roku 1992, v ktorej sa ustanovuje, že Európska rada dáva Únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie. Od 1. decembra 2009 sa na základe Lisabonskej zmluvy stala jednou zo siedmich inštitúcií Únie.

 

konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Lisabonská zmluva)

 

 

Dokumenty

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Rokovací poriadok Európskej rady (sk)

pdf-icon

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (sk)

pdf-icon

Vykonávanie Lisabonskej zmluvy (en) (fr)

pdf-icon

VÝCHODISKÁ, Vplyv Lisabonskej zmluvy na Radu pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV): Viac spolurozhodovania a nové pracovné štruktúry (sk) / ďalšie jazykové verzie

pdf-icon

VÝCHODISKÁ, Lisabonská zmluva (en) (fr)

pdf-icon

Verejný register protokolárnych darov v hodnote viac ako 150 EUR, ktoré prijal predseda Herman Van Rompuy (en)