Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Ordförande för Europeiska rådet

Ordförande för Europeiska rådet

Donald Tusk är Europeiska rådets ordförande sedan den 1 december 2014. Han är ansvarig för att förbereda och leda mötena i Europeiska rådet.

Läs mer »

Pressmeddelanden

 

pdf-iconEuropeiska rådet

 

 

eu-building-SV

Europeiska rådet  - En officiell EU-institution

 

Europeiska rådet fastställer Europeiska unionens allmänna politiska riktning och prioriteringar. När Lissabonfördraget trädde ikraft den 1 december 2009 blev Europeiska rådet en institution. Donald Tusk är dess ordförande.

 

Här följer några frågor om vad Europeiska rådet är, vad det gör och några svar enligt artikel 15 i fördraget om Europeiska unionen (första delen av Lissabonfördraget).


Blue Arrows Vad gör Europeiska rådet?

 

Europeiska rådet ger unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämmer dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Det utövar inte någon lagstiftande funktion.

 

Blue Arrows Vilka är dess medlemmar?

 

Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och kommissionens ordförande.  Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar i dess arbete.
Om dagordningen kräver det, kan var och en av Europeiska rådets medlemmar besluta att den ska biträdas av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en ledamot av kommissionen.

 

Blue Arrows Hur ofta sammanträder det?

 

Europeiska rådet sammanträder två gånger per halvår efter kallelse av sin ordförande.

Om situationen kräver det, kommer ordföranden att sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet.

 

Blue Arrows Hur fattas besluten?

 

Beslut fattas normalt med konsensus, ibland med enhällighet eller med kvalificerad majoritet, beroende på vad som föreskrivs i fördraget.

 

Blue Arrows Hur väljer det sin ordförande? Hur lång är ordförandens mandatperiod?

 

Europeiska rådet väljer sin ordförande med kvalificerad majoritet. Ordförandens mandatperiod är två och ett halvt år och kan förnyas en gång.

 

Europeiska rådet sammanträder vanligen i Bryssel, i byggnaden Justus Lipsius. Det biträds av rådets generalsekretariat.

 

Kort om Europeiska rådets historia

 

Europeiska rådet bildades 1974 i syfte att skapa ett informellt forum för diskussioner mellan stats- och regeringscheferna. Det utvecklades snabbt till att bli det organ som på EU:s alla verksamhetsområden fastställer unionens mål och drar upp riktlinjer för hur de skall uppnås. I Maastrichtfördraget 1992 gavs Europeiska rådet en formell ställning enligt vilken det ska ge "unionen de impulser som behövs för dess utveckling och fastställa allmänna politiska riktlinjer för denna utveckling". Från och med den 1 december 2009 har det enligt Lissabonfördraget blivit en av unionens sju institutioner.

 

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) 

 

 

Dokument

title-photo-archive

European Council photographic archive
These 3 photographic albums retrace the history of the European Council. They comprise a selection of photographs from each European Council meeting since 1961.

 • 1961-1993: from Summit Conferences to the Treaty on European Union (TEU)
  PDF, 69 pages
  (en) (fr)
 • 1994-2009: the European Council becomes an institution
  PDF, 101 pages
  (en) (fr)
 • 2010-2014: a new cycle
  PDF, 74 pages
  (en) (fr)
pdf-icon

Europeiska rådets arbetsordning (sv)

pdf-icon

Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (sv)

pdf-icon

Lissabonfördragets genomförande (en) (fr)

pdf-icon

BAKGRUND, Lissabonfördragets konsekvenser för rådet (rättsliga och inrikes frågor): Ökat medbeslutande och nya arbetsstrukturer (sv) / andra språk

pdf-icon BAKGRUND, Lissabonfördraget (en) (fr)
pdf-icon

Offentligt register över officiella gåvor värda mer än 150 euro som mottagits av ordförande Herman Van Rompuy (en)