Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Моля, попълнете следната информация :
(*) = задължително поле
Адрес за кореспонденция
 • Улица:
 • Град:
 • Пощенски код:
 • Държава:
 • Телефон:
Лични данни
 • *Име:

   
 • *Фамилия:

   
 • *Имейл адрес:

     
 • *Държава:

   
 • Пол:
   Мъжки  Женски
 • Възраст:
 • Професионална категория:
Въпрос(и)
 • *Относно:
   
 • *Въпрос(и):
   

Декларация за защита на личните данни:
Вашата молба се обработва от генерална дирекция F „Комуникация и информиране на обществеността“ (ръководител отдел — Г-жа Cristina Gallach, тел.: +32 2 281 64 67) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). Личните данни във вашето електронно писмо ще бъдат използвани от отдел „Информиране на обществеността“ само за обработка на молбата ви. Все пак някои молби могат също да бъдат насочени към длъжностно лице на европейските институции или на председателството на Съвета на Европейския съюз, което е компетентно да отговори на специфичен въпрос. За целите на статистиката вашето писмо ще се съхранява в архивите на отдела до пет години, след което ще бъде унищожено. Разполагате с право на достъп и коригиране на данните, които ви засягат, в отдел „Информиране на обществеността“, както и с правото да се обръщате към Европейския надзорен орган по защита на данните.

 Приемам условията

Captcha Image

Въведете кода, посочен по-горе:

(Забележка: Ако не разчитате числата върху горното изображение, презаредете страницата, за да се появи ново изображение.)