Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες :
(*) = υποχρεωτικά πεδία
Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Οδός:
 • Πόλη:
 • Ταχ. κώδικας:
 • Χώρα:
 • Τηλέφωνο:
Προσωπικά στοιχεία
 • *Όνομα:

   
 • *Επώνυμο:

   
 • *Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

     
 • *Χώρα διαμονής:

   
 • Φύλο:
   Άνδρας  Γυναίκα
 • Ηλικία:
 • Επαγγελματική κατηγορία:
Ερώτημα/Ερωτήματα
 • *Θέμα:
   
 • *Ερώτημα/Ερωτήματα:
   

Δήλωση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα :
Η αίτησή σας θα διεκπεραιωθεί από τη ΓΔ F, Υπηρεσία Ενημέρωσης του Κοινού (Προϊστάμενος μονάδας : Κα. Cristina Gallach, τηλ. +32 2 281 64 67), σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 8 της 12.1.2001, σ. 1). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο μήνυμά σας θα χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία Ενημέρωσης του Κοινού μόνον για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας. Ωστόσο, κάποιες αιτήσεις ενδέχεται να διαβιβασθούν επίσης σε υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αρμόδιοι να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για στατιστικούς λόγους, η σχετική αλληλογραφία θα παραμείνει στα αρχεία της μονάδας για διάστημα 5 ετών το πολύ και στη συνέχεια θα καταστραφεί. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης των εν λόγω δεδομένων στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Κοινού, καθώς και δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 Αποδέχομαι τους όρους της δήλωσης περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Captcha Image

Γράψτε τον κωδικό που εμφαίνεται παραπάνω:

(Προσοχή: Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε τους αριθμούς στην παραπάνω εικόνα, ξαναφορτώστε τη σελίδα για να παραχθεί νέα εικόνα.)